Steel Obuv - Cookies

Mgr. Jozef Ilenčík Steel Shoes&Boots

Písecká 4

99001 Veľký Krtíš

IČO: 33259712

 

 

Čo sú súbory "cookies"?
"Cookies" sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Na čo sú súbory "cookies"?
Súbory cookies sú obsiahnuté v protokole HTTP, ktorý sa používa na komunikáciu medzi internetovým serverom a prehliadačom. Pozostáva z: kľúča, ktorý špecifikuje meno, hodnotu a čas, po uplynutí ktorého sa súbor cookie má odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardné pre nastavenia poskytované prehliadačom. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

Aké "súbory cookies" používame?
Existujú dva typy súborov "cookies" - "session" a "trvalé". Prvými sú dočasné súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa odhlásite z webových stránok alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) - potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory "trvalé" zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru "cookies" alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Súbory cookies, ktoré používajú spolupracujúce subjekty operátora webových stránok, podliehajú vlastným pravidlám ochrany osobných údajov.

Súbory cookies, ktoré používame, sú primárne navrhnuté tak, aby uľahčili používanie našej webovej stránky, napríklad "pamätajú si" informácie, akonáhle sú poskytnuté, takže používateľ ich nemusí vždy poskytovať. Používame tiež súbory cookies, ktoré vám umožňujú prispôsobiť obsah prezentovaný na internete podľa vašich preferencií (napríklad reklám a fotografií).

Ochrana osobných údajov a "cookies"
Keď užívateľ používa našu stránku, používame súbory cookies na identifikáciu prehliadača alebo používateľského zariadenia - "cookies" zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu používateľa). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou a považované za osobné údaje. V súvislosti s politikou eobuwie.pl/eobuv.sk sú údaje šifrované, čo zabraňuje neoprávnenému prístupu k nim.

Profilovanie
Používaním technológie cookies, ktorá sa používa na našich webových stránkach, sa môžeme dozvedieť o preferenciách používateľov - napríklad analýzou, ako často navštevujú naše webové stránky alebo aké produkty najviac zobrazujú. Analýza správania online nám pomáha lepšie pochopiť návyky a očakávania používateľov a prispôsobiť ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii môžeme nielen ponúknuť používateľovi reklamu, ktorá je pre neho prispôsobená (napríklad reklama vyplývajúca z nedávneho prehliadania len obuvi v kategórii "topánky") a z dostupných ponúk sa zobrazujú predovšetkým tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám používateľa, ale môžeme tiež vytvárať a prezentovať ponuky pre používateľa alebo zľavy, ktoré nie sú k dispozícii ostatným ľuďom.

Prístup k informáciám o činnosti používateľov na internete pomocou súborov cookies nám tiež umožní uskutočňovať analýzy trhu a štatistiky.

Informácie zhromaždené a obsiahnuté v súboroch cookies môžu byť uložené po ukončení relácie prehliadača, čo umožňuje napríklad ich použitie počas následných návštev používateľov.

Presmerovanie/Retargeting
Na základe súborov cookies používame technológiu, ktorá nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už navštívili naše webové stránky na iných webových stránkach, ktoré navštevujú, vrátane tých, ktoré patria subjektom spolupracujúcim s našimi spolupracujúcimi subjektmi.

Nedostatok spojenia medzi reklamou zobrazovanou používateľovi a jeho záujmom a potrebám môže byť pre neho znepokojujúca. Domnievame sa, že je pre užívateľa atraktívnejšie a praktickejšie, aby dostal svoju ponúku v súlade so svojimi záujmami a potrebami identifikovanými v dôsledku analýzy svojho predchádzajúceho správania založeného na technológii cookies. Z tohto dôvodu nás zaujíma sledovanie reklamného obsahu pre používateľa, ktorý používa rôzne webové stránky na poskytovanie reklamného obsahu prispôsobeného jeho predchádzajúcej internetovej aktivite.

Súbory cookies tretej strany(third party cookies)
Cookies, ktoré používame, sú primárne zamerané na optimalizáciu používateľských služieb pri používaní našich webových stránok. Spolupracujeme však s inými spoločnosťami v rámci svojej marketingovej (reklamnej) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér inštalovaný na zariadení používateľa tiež ukladá súbory cookies od subjektov vykonávajúcich takéto marketingové aktivity. Zoznam našich dôveryhodných spolupracujúcich subjektov si môžete prečítať v našich pravidlách ochrany osobných údajov.

Súbory cookies odosielané týmito subjektmi majú zlepšiť efektívnosť zobrazovania reklám používateľom, ktoré odpovedajú jeho online aktivite - tretie strany poskytujú používateľom reklamný obsah.

Preto počas návštevy našej webovej stránky sú cookies od našich spolupracujúcich subjektov uložené aj vo vašom počítači alebo inom zariadení. Týmto spôsobom sa zhromažďujú napríklad informácie o zobrazovaných alebo zakúpených produktoch.

Odstránenie / blokovanie "cookies"
Pamätajte si, že môžete súhlas s používaním súborov cookies nastaviť prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo svojho webového prehliadača.

Štandardne internetové prehliadače alebo iný softvér inštalovaný v počítači alebo inom používateľskom zariadení pripojenom k ​​sieti umožňujú uložení určitých typov "cookies" na takéto zariadenie. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že sa zablokuje používanie "cookies" v nastaveniach webového prehliadača, alebo tak, že používateľ bude informovaný o každom prenose cookies do zariadenia používateľa. Týmto spôsobom môže byť súhlas vyjadrený pri používaní tejto technológie kedykoľvek zmenený alebo zrušený (zablokovanie ukladania cookies v budúcnosti).

Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania "cookies" sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webový prehliadač).

Obmedzenie používania "súborov cookie" môže ovplyvniť niektoré z funkcií dostupných na webových stránkach.

Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie sa vzťahuje iba na konkrétny prehliadač. Znamená to, že na inom prehliadači sa budú musieť vykonať rovnaké opatrenia.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES ONLINE OBCHOD www.steel-obuv.sk

Aký je toto dokument?
Tieto zásady ochrany osobných údajov a aplikácie Internetového obchodu (ďalej len "Zásady") je informatívny dokument, čo znamená, že nie je zdrojom povinnosti pre zákazníkov a aplikácie internetového obchodu (nie je zmluvou ani Obchodnými podmienkami).

Informácie obsiahnuté v pravidlách sú všeobecné. Podrobné informácie o spracúvaní konkrétnych osobných údajov sú k dispozícii vždy pri ich nadobudnutí v obsahu klauzuly o informáciách umiestnených na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Platí to najmä pre informácie o účeloch a právnom základe spracovania osobných údajov, o období ich uchovávania a o príjemcoch, ktorým boli tieto údaje prevedené.

Všetky slová, frázy a skratky, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke a začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Online Store, Electronic Service) by maly byť chápané v súlade s ich definíciou v podmienkach, ktoré sú k dispozícii na eobuv.sk Online Shop, vrátane aplikácie.

V prípade pochybností alebo rozporu medzi politikou a osobou udeleným súhlasom nezávisle na ustanoveniach podmienok, je vždy rozhodný udelený súhlas alebo zákon. V prípade konfliktu medzi podmienkami a obsahom informačnej doložky poskytnuté správcom pri zhromažďovaní osobných údajov (zvyčajne v internetovom obchode) sa zákazník riadi doložkami poskytnutými pri zhromažďovaní osobných údajov.

Kto je správcom vašich údajov?
Správca zhromaždených osobných údajov:

- získaných cez internetový obchod a aplikáciu (vrátane používania cookies alebo podobných technológií) alebo iných komunikačných kanálov so zákazníkom;
- získaných na základe činnosti zákazníka na internete, alebo v aplikácii
je spoločnosť Steel Shoes&Boots so sídlom vo Veľkom Krtíši zapísaná v registri  Okresného úradu Veľký Krtíš  steel@steel-boots.com   ako aj na telefónnom čísle 0905 312 301 ďalej len "Správca", ktorý je zároveň Predávajúcim.

V prípade vášho dodatočného súhlasu môžu byť našimi partnermi aj administrátori údajov získaných na základe vašej aktivity na internete pomocou technológií, ako sú cookies (uvedené nižšie v bode 15).

Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:

- spracované v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,
- zozbierané na osobitné, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;
- primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
- podľa potreby opravené a aktualizované,
- uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;
- spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.

 

aplikácie, ktoré umožňujú správcovi spustiť na webových stránkach Facebook reklamné kampane vrátane súťaží.
Za akými účelmi sú informácie o Vás využívané?
Účel a rozsah údajov spracovávaných správcom vždy vyplývajú zo súhlasu zákazníka alebo zákona a sú ďalej špecifikované v priebehu krokov, ktoré zákazník vykonal v online obchode alebo iných komunikačných kanáloch so zákazníkom. Napríklad: (I) Osobné údaje zákazníka môžu byť spracované s cieľom udeliť, predložiť alebo dať mu špecializované ponuky a propagácie, pokiaľ je to možné prispôsobené jeho preferenciám (ktoré môžu mať na neho významný vplyv) len vtedy, ak zákazník súhlasí (nie je k dispozícii ľuďom, ktorí takýto súhlas nevyjadrili); (II), ak sa zákazník produkty nerozhodne zakúpiť cez internetový obchod a vykoná iba rezerváciu vybraných produktov, jeho osobné údaje nebudú sprístupnené dopravcovi vykonávajúcemu prepravu na žiadosť správcu.

Možné účely spracovania Osobných údajov Zákazníkov Správcom sú najmä:

uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služieb (Účte) alebo konanie na žiadosť budúceho Zákazníka pred jejím uzavretím (vaše údaje sú spracované za účelom spustenia vášho účtu, aby ste si mohli dopriať výhody, ktoré ponúka, napríklad zadávanie objednávok bez vyplnenia formuláre, prístup do nákupnej histórie, spravovanie vašich súhlasov v službe atď. a umožnenie používania iných služieb dostupných na našej webovej stránke);
uzatváranie a plnenie kúpnej zmluvy či rezervácie, alebo konanie na žiadosť zákazníka pred uzavretím zmluvy (vaše osobné údaje sú potrebné pre vykonanie objednávky a plnení zmluvy. - najmä potvrdenie objednávky alebo poslanie produktu, ako aj v prípade potreby kontaktovať vás v tejto veci);
prijímanie a vybavovanie sťažností;
vedenie súťaže, najmä určenie víťazov súťaže a predávanie cien;

prezentácia inzerátov, ponúk alebo propagácií (zľav) týkajúcich sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov (ktorého aktuálny zoznam je uvedený ako súčasť online obchodu) určených všetkým príjemcom, najmä na účely realizácie zmluvy o poskytnutí Newsletteru;
vyhodnotenie a analýza činnosti a Informácie o zákazníkovi, a to aj prostredníctvom automatizovaného spracovaní osobných údajov (profilovanie), aby boli poskytované všeobecné reklamy, ponuky a propagačné materiály (zľavy), produkty alebo služby správcu a jej spolupracujúcich subjektov, ktoré budú upravené s ohľadom na záujmy daného zákazníka (bez toho, aby to významne ovplyvnilo jeho rozhodnutia), najmä na účely vykonávania zmluvy o poskytnutí Newsleeteru a analyzovanie trhu a štatistik;
sledovanie nárokov a obhajovanie práv, vrátane tretích strán, ak používajú väčšinu funkcií internetového obchodu a aplikácie; h) dodržiavanie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákonov, napríklad daňových predpisov a účtovníctva, najmä v prípade úplatných zmlúv;
udržiavanie korešpondencie so zákazníkmi vrátane poskytovania odpovedí na správy zákazníkov.
V prípade dospelého zákazníka sa s jeho dodatočným súhlasom môžu spracovávať aj osobné údaje s cieľom prezentovať, vytvárať, udeľovať a realizovať v čo najvyššej možnej miere reklamné, ponukové alebo propagačné akcie (zľavy) určené danému zákazníkovi týkajúce sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov prispôsobený jeho preferenciám (profilovanie) v dôsledku automatického rozhodovania, ktoré môže spôsobiť právne účinky alebo mať významný vplyv na ne, napríklad prostredníctvom krátkodobej zľavy pre konkrétny výrobok, ktorý bol len nedávno preskúmaný v našom obchode (možnosť nie je k dispozícii ľuďom, ktorí nie sú dospelí alebo s tým nesúhlasili).

Aké informácie o Vás využívame?
Správca môže spracovať najmä nasledujúce osobné údaje o zákazníkoch:

používanie online obchodu alebo aplikácie:
- osobné údaje poskytnuté vo formulári pri registrácii účtu, zadávaní objednávok alebo vykonávaní rezervácií v elektronickom obchode (najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, adresa sídla / podnikateľskej činnosti / registrované sídlo [ak je odlišné od doručovacej adresy], číslo bankového účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo [IČ DPH/IČO]) a ďalšie údaje zozbierané pri používaní internetového obchodu alebo aplikácie ;
- Osobné údaje poskytnuté pre používanie newsletteru, poskytnuté pri použití kontaktného formulára alebo poskytnuté pri podávaní sťažnosti.
- Osobné údaje poskytnuté pre účasť na súťažiach;
- ďalšie údaje získané najmä na základe aktivity zákazníkov na internete, mobilné aplikácie, vrátane tých, generované prostredníctvom internetového obchodu, aplikácie, alebo z iných komunikačných kanálov použitých klientom, s využitím cookies a podobných technológií,
ktorými sa vypĺňajú údaje do formulára Facebook Lead Ads. Používateľ poskytne správcu osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať najmä: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo;
ktorými sa vypĺňajú údaje obsiahnuté v žiadostiach a formulároch aplikácie, ktoré umožňujú správcovi administráciu služieb Facebook reklamnej kampane / súťaže. Užívateľ poskytne správcu údaje uvedené vo formulári, ktoré môžu zahŕňať najmä: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo topánky.
Musíte vždy poskytnúť Vaše údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?
Poskytnutie Osobných údajov Zákazníkom je v Internetovom obchode dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie určitých funkcií nášho obchodu, napr. Vytvorenie Objednávky Zákazníkom a jej realizácia (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji), registrácia Účtu alebo vytvorenie Rezervácii (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služby) , prihlásenie sa k Newsletteru alebo využívanie našich formulárov.

Nevyhnutný rozsah údajov je vždy uvedený v Internetovom obchode (stanovuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy / využívanie konkrétne funkcie), v rámci iných komunikačných kanálov so Zákazníkom alebo v Podmienkach. Dôsledkom nedostatok takýchto Osobných údajov môže byť nemožnosť riadneho splnenie požadovaných činností.

Na akom právnom základe používame informácie o Vás?
Podkladom pre spracovanie zákazníckych osobných údajov je predovšetkým potreba plniť zmluvu, ktoré je zmluvnou stranou, alebo je potrebné podniknúť kroky na jeho žiadosť pred tým, než je uzavretá (čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo pre rezervácii v online obchode, rovnako ako pri registrácii k odberu newsletteru. Aj v prípade Osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti so sťažnosťou Zákazníka, právnym základom ich spracovania je potreba vykonať / obslúžiť zmluvu o predaji reklamovaného tovaru.

V prípade spracovania pre marketingové účely vyššie uvedené, s výnimkou tých, ktoré sú realizované v rámci newsletteru, ktorý sa riadi Podmienkami, je základom pre toto spracovanie splnenie cieľov oprávnených záujmov správcu alebo jeho spolupracujúcich subjektov (čl. 6 ods 1 písmeno f) GDPR) pričom v takom prípade sa spolupracujúce subjekty nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta. Na druhej strane, pokiaľ partneri správcu môžu mať priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie je dobrovoľný súhlas daný zákazníkom (článok 6 (1) (a) GDPR). Na druhej strane, prezentácia, vytváranie, poskytovanie a realizácia reklamy pre konkrétneho zákazníka, ponúka alebo propagačné akcie (zľavy), ktoré ktoré môžu mať významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľa v oblasti spotrebiteľov, sú založené výlučne na základe automatizovaného spracovania, vrátane profilovania a prispôsobenia jeho preferenciám, sú založené na dobrovoľnom súhlase zákazníka ( Článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR),článok.22 ust. 2 pism. c lit.To sa však týka iba dospelých /plnoletných klientov.

Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údaje zákazníka spracované na základe:

dobrovoľne vyjadreného súhlasu - napr. osoby vstupujúce do súťaží (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);
právnej povinnosti - ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti správcu, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisov správca účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniť alebo obhajovať nároky, komunikovať so zákazníkom aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy zákazníkov), trhové a štatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Sú Vaše údaje predmetom profilovania a čo to pre vás znamená?
Pre účely prezentácie všeobecné reklamy, ponuky alebo propagačných akcií (zľavy), určené pre všetkých zákazníkov, a to spôsobom prispôsobený záujmom zákazníka, sa správca môže zoznámiť s jeho preferenciami, napr. analýzou toho, ako často navštevuje internetový obchod a či a aký druh výrobkov nakupuje alebo rezervuje. To umožňuje lepšie pochopenie očakávaní zákazníka a prispôsobenie sa jeho potrebám bez významného ovplyvnenia jeho rozhodnutia. Správca bude tieto opatrenia často vykonávať automatizovaným spôsobom pomocou moderných technológií, aby poskytnutý obsah bol co najaktuálnejší, a zákazník sa s ním mohol rýchlo zoznámiť.

Pre dospelých zákazníkov uvedená analýza záujmov či preferencií bude slúžiť rovnako pre vytváranie, poskytovanie a realizáciu špecializované a vo veľkej miere prispôsobené reklamy, ponuky alebo propagačné akcie (zľavy), automatizovaným spôsobom, čo môže mať právne následky alebo podobným spôsobom významný vplyv, a môže obmedziť prístup ostatných zákazníkov (nie je k dispozícii pre zákazníkov, ktorí nie sú plnoletí alebo nesúhlasí s takým používaním údajov správcom). Od jednoduchého profilovania (tj prispôsobenie našich správ, bannerov vašim záujmom) sa naše akcie vyznačujú tým, že ich výsledok môže výrazne ovplyvniť vaše voľby ako spotrebiteľa, napr. Ich výsledok môže byť veľmi prospešný, dočasný ponuka topánok výlučne pre vás na základe vašej histórie nákupov a správania na našej webovej stránke, ku ktorej nebudú mať prístup ďalší zákazníci. Čím častejšie zákazník využíva služby správcu a nakupuje jeho produkty, tým lepšie môžu byť pre neho pripravené ponúky a prekvapenia.

Správca môže tiež spracovávať informácie o preferenciách zákazníka, ktoré môžu mať niekedy povahu osobných údajov a zákazník ich dobrovoľne poskytol prostredníctvom funkcie aplikácie, vrátane obmedzenia prezentovaných produktov alebo akcií na konkrétnu veľkosť (napríklad veľkosť obuvi) alebo na konkrétne kategórie (napríklad výrobky pre mužov / ženy / deti).

Poskytujete nám údaje z Vašeho telefónu pomocou našej aplikácie?
Za účelom spustenia funkčnosti aplikácie spočívajúcej v skenovaní a ukladaní čiarových kódov produktov, prezentácie produktov na základe obrázkov poskytnutých zákazníkom, zaznamenávania informácií umožňujúcich prevádzku aplikácie v režime off-line, určeného miesta preberania zásielky, môže správca získať so súhlasom zákazníka, prístup k nasledujúcim oblastiam mobilného zariadenia zákazníka:

fotoaparát;
pamäť zariadenia;
geolokalizácia.
Komu môžeme poskytnúť Vaše údaje?
Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných správcom závisí predovšetkým na službách, ktoré zákazník používa.

Zoznam príjemcov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu zákazníka, alebo z právnych predpisov, a je konkretizovaný v dôsledku krokov zákazníka v internetovom obchode alebo Aplikácii.

Na spracovaní osobných údajov sa môžu v obmedzenej miere zúčastniť spolupracujúce subjekty správcu, najmä ktorí pomáhajú technicky efektívne prevádzkovať internetový obchod alebo aplikáciu, vrátane komunikácie so zákazníkmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailových správ, a v prípade reklamných aktivít tiež v marketingových kampaniach), poskytovateľ hostingových alebo dátových služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia doručovaniu zásielok, subjekty obstarávacie elektronické platby a platby kreditnou kartou v internetovom obchode, spoločnosti, ktoré vykonávajú servis softvéru, podporu marketingové kampane správcu, rovnako ako poskytovateľa právnych služieb a poradenstva.

Na základe vyššie uvedených zásad môžu byť osobné údaje zákazníka prenesené aj na spoločnosti skupiny eobuwie.pl uvedené v bode 20.

Ako súčasť marketingových (reklamných) aktivít používa správca služby tretích strán, ktoré používajú cookies v online obchode / aplikácii. Katalóg týchto subjektov je podrobne uvedený v nasledujúcich častiach týchto pravidiel.

Sú vaše údaje tiež prevedené do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru)?
V rámci správcom využívaných nástrojov na podporu svojich súčasných aktivít, poskytovaných napr. spoločnosťou Google, môžu byť osobné údaje zákazníka prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to najmä do Spojených štátov amerických (USA), alebo akejkoľvek inej krajiny, v ktorej subjekt spolupracujúci se správcom uchováva nástroje na spracovanie osobných údajov.

Primeraná ochrana osobných údajov prenášaných správcom je zabezpečená použitím štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie a zmlúv, ktorými sa zverujú údaje na spracovanie, ktoré spĺňajú požiadavky GDPR. V prípade prenosu dát z Európy do Spojených štátov, niektoré subjekty tam umiestnené môžu navyše poskytnúť primeranú úroveň ochrany osobných údajov prostredníctvom tzv. štítov ochrany osobných údajov (viac informácií nájdete na adrese:https://www.privacyshield.gov/).

Zákazník má právo získať kópiu osobných údajov uplatňovaných správcom týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny, a to tak, že nás kontaktuje.

Aké máte práva?
Každý zákazník má právo:

- podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov;
- prenos osobných údajov, za predpokladu, že boli poskytnuté správcovi subjektom a ktoré sú spracovávané automatizovaným spôsobom, a sú spracovávané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, napríklad k inému správcovi;
- prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracovávajú);
- žiadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracované neoprávnene);
- odvolať každý správcovi udelený súhlas; odvolania súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.
- podať námietky proti spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vykonávané za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä pre marketingové účely, vrátane profilovanie (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom zákazníka).
Na akú dobu ukladáme Vaše údaje?
Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu používania internetového obchodu (a môžu byť vymazané po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity zákazníka v internetovom obchode) v prípade marketingových aktivít - až do uplatnenia námietky zákazníkem, a ak sa týka technológie cookies a podobných, v závislosti od technických otázok, až kým sa tieto súbory nevymažú pomocou nastavení prehliadača / zariadenia (aj keď odstránenie súborov nie je vždy totožné s vymazaním osobných údajov získaných prostredníctvom týchto súborov, a preto je nadial možná námietka).

Ak spracovanie osobných údajov závisí od súhlasu zákazníka, osobné údaje môžu byť spracované, kým nie je súhlas odvolaný.

V každom prípade:

Osobné údaje budú uložené aj vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) zaväzuje správcu, aby ich spracoval;
Osobné údaje budú uchovávané dlhšie pre prípad eventuálne sťažnosti Návštevníka voči Správcovi, aby Správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobe voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.
V závislosti od rozsahu osobných údajov a účelu ich spracovania môžu byť uložené na inú dobu.

V každom prípade je rozhodujúca dlhšia z dôb uchovávania osobných údajov.

Budú vám odosílané komerčné informácie (napr. na vašu e-mailovú adresu)?
Administrátor má technickú schopnosť komunikovať s klientom na diaľku (napr. E-mailom).

Súbory "cookies"
Koho sa týkajú súbory cookies?
Vzhľadom k tomu, že technológia súborov "cookies", ktorú Správca používa (alebo funkcia podobná súborom "cookies"), zhromažďuje informácie o každej osobe, ktorá navštívi Internetový obchod, a to aj v rámci Aplikácie, nasledujúce ustanovenia Podmienok sa vzťahujú na užívateľa, ktorí používajú Internetový obchod a Aplikáciu, bez ohľadu na to, či budú Zákazníkom (objednávky, rezervácie výrobkov alebo majúce účet) (ďalej len "Návštevník").

Akú technológiu používame?
Internetový obchod využíva technológiu, ktorá ukladá a získava prístup k informáciám v počítači alebo inom zariadení pripojenom k sieti (najmä pomocou súborov "cookies" alebo podobných funkcií), pre zabezpečenie maximálneho pohodlia pri používaní Internetového obchodu, a to aj pre štatistické účely a na prispôsobenie návštevníkovi reklamného obsahu prezentovaného Správcom, jeho spolupracujúcimi subjektami a inzerentmi. Počas návštevy Internetového obchodu, a to aj v rámci Aplikácie, môžu byť automaticky zhromažďované údaje o aktivite Návštevníka na Internete.

Vzhľadom k tomu, že Správca môže používať riešenie obdobná funkciami ako súbory "cookies", tieto ustanovenia platí aj pre tieto technológie.

Čo sú "cookies"?
Súbor cookie je malá textová informácia odoslaná serverom a uložená na strane zariadenia návštevníka (zvyčajne na pevnom disku počítača alebo na mobilnom zariadení). Uchováva informácie, ktoré môže internetový obchod potrebovať na prispôsobenie spôsobu, akým ho návštevník používa, a zhromažďovať štatistiky o internetovom obchode vrátane aplikácie (napríklad o tom, ktoré webové stránky boli navštívené, o tom, ktoré položky boli stiahnuté) a údaje o názve domény poskytovateľa internetových služieb alebo krajine pôvodu návštevníka. Technológia, ktorá ukladá a získa prístup k identifikátoru návštevníka, umožňuje aplikácii pracovať off-line a uložiť predvoľby prihláseného návštevníka. Aplikácia uchováva aktuálne ID návštevníka, kým sa používateľ neprihlási do Aplikácie, nezmení aplikačnú stránku do online obchodu v inej krajine alebo neodinštaluje (odstráni) aplikáciu z mobilného zariadenia.

Zhromažďujú súbory cookies vaše osobné údaje?
Keď návštevník používa internetový obchod alebo aplikáciu, cookies sa používajú na identifikáciu jeho prehliadača alebo zariadenia - súbory cookies zhromažďujú všetky druhy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu návštevníka). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou - priraďovaním určitého správania určitému návštevníkovi, napríklad prepojením s údajmi poskytnutými pri registrácii účtu v internetovom obchode - a môžu sa považovať za osobné údaje.

V súvislosti s informáciami získanými súbormi cookies, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, platia ustanovenia Politiky týkajúcej sa osobných údajov, najmä pokiaľ ide o práva dotknutej osoby. Informácie o údajoch zozbieraných prostredníctvom súborov cookies sú okrem iného k dispozícii v obsahu informačnej klauzuly umiestnenej na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste počas prvej návštevy internetového obchodu.

Na akom právnom základe používame "cookies"?
Získanie a ukladanie informácií pomocou cookies je možné na základe súhlasu návštevníka. V pôvodným nastaveniu webového prehliadače alebo iného softvéru nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom do siete povoľujú, aby boli cookies umiestnené na takéto zariadenia v predvolenom nastavení a zhromažďovali tak informácie o návštevníkoch. V nastaveniach webového prehliadača alebo ako súčasť správy pravidiel ochrany osobných údajov na našich stránkach súhlas vyjadrený v súvislosti s používaním technológie cookies vrátane našich partnerov kedykoľvek zmenený alebo zrušený(ale niektoré časti obchodu nemusia fungovať správne). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním (podrobnejšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, sú uvedené v nasledujúcich častiach týchto pravidiel). Základom spracovania takýchto získaných údajov je oprávnený záujem správcu, ktorým je potreba poskytnúť najkvalitnejší obsah predložený správcom tak, že sa prispôsobí preferenciám návštevníkov a marketingu produktov a služieb správcu- vrátane priameho alebo jeho partnerov, v takom prípade sa partneri nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta. Na druhej strane, v rozsahu, v akom môžu mať partneri správcu priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie je dobrovoľný súhlas daný zákazníkom.

Na čo používame cookies?
Používané súbory "cookies" majú predovšetkým zjednodušiť Návštevníkovi využívanie internetového obchodu a Aplikácie, napríklad tak, že si "zapamätá" informácie a tieto nemusia byť opätovne uvádzané, rovnako tak slúži na prispôsobenie obsahu stránok, vrátane reklamy, preferenciám užívateľa. Súbory "cookies" sa tiež používajú na zvýšenie úžitkovosti a personalizáciu obsahu Internetového obchodu a Aplikácie, vrátane prezentácie, tvorby, zadávanie a realizácia reklám, ponúk alebo akcií (zliav) určených danému návštevníkovi v súlade s jeho záujmami (platí len v prípade, že Návštevník je plnoletý a s týmto súhlasil).

Používaním technológie súborov "cookies" v Internetovom obchode sa môže Správca zoznámiť s preferenciami Návštevníka - napríklad tým, že analyzuje, ako často navštevuje Internetový obchod. Analýza správanie na Internete pomáha lepšie porozumieť návykom a očakávaniam návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii sú Návštevníkom prezentované reklamy, ktoré vyhovujú ich potrebám a záujmom (napríklad reklamu vyplývajúcu z nedávneho prezerania iba v kategórii "poltopánky") a pre plnoletých návštevníkov, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pripravené lepší ponúki a prekvapenia.

Na základe súborov "cookies" Správca používa aj technológiu, ktorá umožňuje osloviť návštevníkov, ktorí už predtým navštívili Internetový obchod alebo Aplikáciu v okamihu, keď navštevujú iné webové stránky.

Môžete sa brániť použitiu informácií z "cookies"?
Návštevník môže nesúhlasiť s aktivitami Správca vykonávanými za účely vyššie uvedenými. Ak návštevník súhlasí s prezentáciou, v rátane ytváraním, priradením a realizáciou reklám, ponúk alebo akcií (zliav) prispôsobených jeho preferenciám, môže súhlas kedykoľvek odvolať - nemá to však vplyv na oprávnenosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Aký druh "cookies" používame, sú škodlivé?
Súbory cookies používané v elektronickom obchode nie sú škodlivé pre návštevníka ani pre počítač / terminálové zariadenie, ktoré používa, a preto odporúčame ich používať. Internetový obchod používa dva typy súborov cookies: súbory relácie, ktoré zostávajú uložené v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka, až kým sa odhlási z webových stránok alebo nevypne softvér (webový prehliadač) a trvalé, ktoré zostanú na návštevníckom zariadení na čas uvedený v parametroch súboru cookie alebo do ručného odstránenia vo webovom prehliadači.

Ako dlho budú uložené informácie zhromaždené "cookies"?
V závislosti predovšetkým od účelu a právnych dôvodoch spracovania Osobných údajov zhromaždených súbory "cookies" môžu byť uchovávané po dobu uvedenú v bode. 13 Podmienok.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov "cookies" Návštevníka, ktorý nie je Zákazníkom, budú uchovávané až do podania námietok. Správca môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané pre marketingové účely po dobu 3 rokov, ibaže zákon ukladá Správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie.

Časť Osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálne sťažnosti Návštevníka voči Správcovi, aby Správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobe voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

V každom prípade je rozhodujúci dlhšia z týchto dôb uchovávania osobných údajov.

Cookies používané v internetovom obchode.

Steel Shoes&Boots 2020 všetky práva vyhradené

odkaz

odkaz

odkaz

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie